Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care en een client waarop Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
 1. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliŽnt is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care zal de cliŽnt inlichten over de financiŽle consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
 1. De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care melden.
 2. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
 3. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
 4. Indien de cliŽnt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliŽnt door berekenen.
 5. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
 1. De cliŽnt voorziet de schoonheidsspecialiste vůůr de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.
 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling
 1. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
CliŽnt geeft een opdracht aan Brigitte Beauty Care, hierbij verklaart Brigitte Beauty Care dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
 1. Ondanks dat Brigitte Beauty Care haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 2. Brigitte Beauty Care is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Brigitte Beauty Care niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet is te wijten.
 3. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
 1. Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care.
 2. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
 1. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care geeft de cliŽnt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:
  • De cliŽnt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliŽnt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliŽnt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  • De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliŽnt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie
 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliŽnt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care
 3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliŽnt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal
 1. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien, de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
 1. De cliŽnt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliŽnt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.

12. Recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care en de cliŽnt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Brigitte Beauty Care en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Geheimhouding
 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.